SLS KOZMETİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

 1. TANIM VE AMAÇ 

SLS KOZMETİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) ve sair mevzuatlarda yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü veridir. Kişisel verilerinizin korunması SLS KOZMETİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’nin en önemli öncelikleri arasındadır. SLS KOZMETİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez.

Aydınlatma Metni ile SLS KOZMETİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu ’nda ve sair mevzuatlarda yer alan ilkeler ve temel prensiplerimizle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir. Şirket Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik idari tedbirleri almakta ve denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Aynı zamanda SLS KOZMETİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak temel ilke ve prensiplerimizi açıklamakla kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE USULÜ 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni ’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda KVK Kanunu ’na ve prensiplerimize uygun şekilde işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

SLS KOZMETİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. https://carolinaparis.com/ üzerinden yapılan alışverişlerde ilgili kişilerin belirtilen alanları doldurması ile sitede yer alan çerezlerle, mağazalarda müşteriden alışveriş veya şikayet yöntemleri ile ilgili kişiler tarafından kendisine aktarılan kişisel verileri “veri sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir. İnternet sitesi linkindeki alanların tüketici ilgili kişi tarafından doldurulması ile tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle kişisel veri işlenmiş olmaktadır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

 • Ad, soyadı, adres bilgileri, alınan ürün, teslim biçimi, işlem tarihi, tercih edilen ödeme türü, ödeme kanalına ilişkin bilgiler, banka hesap bilgileri, fatura bilgileri, alışveriş deneyimi, pasaport numarası, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, belirtilmişse cinsiyet, sosyal medya hesap bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası, güvenlik maksatlı kamera kayıtları.

Kişisel verileriniz gerek satış sözleşmesinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlarda ve Carolina Paris mağazalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

Şirket tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirket bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER 

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlerinde belirtilen hukuki sebeplere göre işlenmektedir. Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hasebiyle, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla SLS KOZMETİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin meşru menfaatleri gereği işlenmektedir. Bu veri işleme faaliyetinde hukuki sebep ilgili kişinin açık rızasıdır.

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup, özellikle;

 • Hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Elektronik ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi adına müşteri listesinin oluşturulması,
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında çekiliş düzenlenmesi,
 • Pazarlama faaliyetleri kapsamında müşteri sınıflandırmasının yapılması,
 • İade edilen ürünlerin takibinin yapılması,
 • Satın alınan ürünlerin kargo işlemlerinin yürütülmesi,
 • Mobil uygulama kapsamında kampanya oluşturulması,
 • Müşteri deneyimi kapsamında araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilere daha iyi hizmet sunulması amacıyla araştırmalar gerçekleştirilmesi
 • Mağazanın, personelin ve müşterilerin güvenliğinin sağlanması için kamera ile görüntülü izleme yapılması,
 • Müşterilerle kurumsal iletişim kurulması
 • Fatura oluşturulması,
 • Müşteri ekstresinin oluşturulması,
 • Satış sonrası hizmetlerinin takip edilmesi,
 • İnternet sitesi üye giriş işlemlerinin yapılması,
 • İnternet sitesi üzerinden yapılan alışveriş işlemlerinin takip edilmesi,
 • İnternet sitesi çerezlerinin analiz edilmesi ve takibinin yapılması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen süreler dahilinde veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda, derhal veya verinin niteliğine göre makul süre zarfında ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI 

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup SLS KOZMETİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. tarafından bu hükümlerde belirtilen hukuki şartlara dikkat edilerek aktarılır. İlgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. SLS KOZMETİK İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. mahkemelerin ve kanunen kendisinden bilgi talep etmeye yetkili idari ve adli makamların usulüne uygun talepleri gereği veri aktarımı yapabilmektedir. Bu aktarım veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebine dayanmaktadır. Kişisel verileriniz, dergi basımının yapılması, elektronik ödeme işlemlerinin yürütülmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kargo süreçlerinin yürütülmesi, mobil uygulama kapsamında kampanya oluşturulması, müşteri deneyim süreçlerinin analiz edilmesi, çekiliş düzenlenmesi, müşteri sınıflandırmasının yapılması, müşterilere reklam ve pazarlama kapsamında bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi, internet sitesi üyeliklerinin oluşturulması, internet sitesi alışverişlerinin takip edilmesi, mağaza alışverişlerinin güvenlik amacıyla takip edilmesi ve internet sitesi çerez hareketlerinin takibinin yapılması amacıyla, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına işbu aydınlatma metnindeki amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarılmaktadır.

 1. MÜŞTERİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz;

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya bu bilgilerin eksik veya yanlış olduğu halde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz gün) içerisinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri KVK Kanunu madde 11 ’de sayılan haklarını veri sorumlusu Şirket ’ten talep etme hakkına sahiptir. 11. maddede belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin “Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı TİMKO Ticaret Merkezi 20/ M-4 Yenimahalle – Ankara” adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı “info@carolinaparis.com” e-posta adresine veya “03129997939” no’lu telefondan çağrı merkezine ulaşarak yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Şirket tarafından düzenlenen işbu aydınlatma metninin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda metin güncellenecektir ve internet sitesinde (www.carolinaparis.com) yayımlanacaktır. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde, bu hususa ilişkin olarak talebiniz üzerine tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.